Alternatief voor sloop KRO-complex Hilversum

KRO Hilversum

Van Hoogevest Architecten heeft een alternatief plan ontwikkeld voor het KRO-eiland, waarin alle monumentale onderdelen behouden blijven. Beoogd gebruiker is de regionale scholenkoepel VSAT, die 200 leerlingen en de eigen administratie wil onderbrengen in het historische omroepcomplex. Op basis van de wensen van de scholenkoepel op katholieke grondslag heeft het bureau, voor eigen risico en rekening, een plan geschetst.

Gooi en Eemlander

Lectoren: HBO-onderzoek waardevol in erfgoedveld

RCE lectorenboek

De hands-on-mentaliteit die het hbo-onderzoek kenmerkt, past uitstekend in het huidige maatschappelijke klimaat van (noodgedwongen) pragmatiek, improvisatie, schuivende verhoudingen tussen publiek en private partijen en de beweging van centraal naar decentraal. Om optimaal te profiteren van de kennis en kunde is het goed om de hbo-onderzoeken op het brede erfgoedgebied systematisch te verzamelen en te koppelen aan de kennisontwikkeling op universi­teiten en op instituten als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bundel met lectoren aan het woord, is een eerste aanzet hiertoe.

Netwerk Erfgoed & Ruimte

Unieke vesting gevonden in tuin Ravenstein

Afb. vestingwerk Ravenstein via thuisinbrabant.nl

In de tuin in Ravenstein (Noord-Brabant) is deze week een uniek vestingstelsel van meer dan 500 jaar oud blootgelegd. Archeoloog Eric van der Kuijl legde vandaag uit dat vooral het Italiaanse model van de vesting bijzonder is. ‘Iets vergelijkbaars bestaat in Nederland niet.’ Bovendien zijn de kazemat en de twee geschutskelders bijzonder omdat ze zo goed bewaard zijn gebleven. ‘Je kunt er gewoon weer in staan’, aldus de archeoloog.

AD.nl

Zeldzame muntschat onder Domplein

De muntschat van het Domplein foto: DOMunder

Vanochtend is in de Domkerk te Utrecht een zeldzame muntschat onthuld. De muntschat werd gevonden bij opgravingen op de Domplein in het kader van de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum DOMUnder. De munschat dateert uit de vroege middeleeuwen en bevat een groot aantal gouden en zilveren munten.Door de vondst is Nederland een zeldzame muntschat rijker.

De Erfgoedstem

Nog geen aparte aardbevingschaderegeling monumenten

Het had er in januari al moeten zijn, maar het monumentenprotocol voor het aardbevingsgebied laat nog steeds op zich wachten. Monumenten herstellen is tijdrovend en ingewikkeld door de strenge regelgeving op dit gebied. Zo staat het rijksmonument Randelsweer in Eenum al lange tijd in de stutten, zonder dat er wat gebeurt. Bewoners hoopten dat het protocol daar verandering in zou brengen. Volgens de provincie Groningen en de Ombudsman Gaswinning is er al wel een ontwerpprotocol, maar dat moet nog besproken worden.

RTVNoord.nl

Anticiperen op krimp in beschermde dorpsgezichten

Dongeradeel ligt in het noordoosten van Friesland. Vanwege een bevolkingsafname hebben voorzieningen minder draagkracht en verdwijnen langzaam. In de gemeente Dongeradeel liggen vier beschermde dorpsgezichten. Samen met dorpsbewoners is een aanpak ontwikkeld die richting geeft aan krimp en waarbij het erfgoed de dorpen aantrekkelijk houdt voor de toekomst.

Tijdschrift Monumenten

Het gebruik van houtsoort Pitch Pine door de eeuwen heen

Bij de restauratie van een kerk of eeuwenoud gebouw kom je vaak de houtsoort Pitch Pine tegen. Pitch Pine is toegepast in monumentale gebouwen in onder meer Amsterdam, Gouda, Delft, Antwerpen en Brussel. Maar waar komt de keuze voor deze houtsoort vandaan? En hoe is de beschikbaarheid van Pitch Pine op dit moment?

Tijdschrift Monumenten

Is Karolingisch dorp Uttiloch gevonden?

Ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsambt van Keizer Karel de Grote werden in 793 na Christus diverse gronden in de Betuwe en Veluwe geschonken aan een klooster in Duitsland. “et in Felaouua in uilla uel marca Uttiloch, hubam cum edifitio,” Bovenstaande tekst komt uit deze schenkingsakte en verwijst naar het dorp (domein) of mark “Uttiloch” op de Veluwe. Bijzonder is dat tijdens archeologisch onderzoek in 2013 aan de Aardhuus-locatie in Uddel resten van een Middeleeuws dorp uit diezelfde periode zijn aangetroffen. Is Uttiloch gevonden?

Tijdschrift Monumenten

Uit de grond, in de kast

Ongeveer de helft van archeologische ontdekkingen uit de twintigste eeuw verdween vrijwel meteen in het archief. In het project Odyssee worden ze nu alsnog onderzocht. ‘Soms zijn dingen weggegooid door conservatoren.’

Leids Universitair Weekblad

Gerestaureerde radiotelescoop weer in gebruik gesteld

Telescoop Dwingelo. Foto: Harm Munk via Wikimedia

Nobelprijswinnaar professor Joseph Hooton Taylor viel de eer te beurt om de gerestaureerde radiotelescoop van Dwingeloo opnieuw in gebruik te stellen. Met zijn druk op de knop zette de grote schotel in beweging en daarmee kieperden tientallen ‘planeten’ in de vorm van ballonnen tussen de genodigden. De telescoop dateert van 1956 en is de laatste jaren door vrijwillige radiozendamateurs helemaal opgeknapt.

Dagblad van het Noorden

Archeologisch onderzoek Spuiforum Den Haag uitgesteld

Het wordt steeds onzekerder of Den Haag een groot cultuurpaleis in de binnenstad krijgt. Op de toekomstige plek van het Spuiforum zou de komende weken archeologisch onderzoek worden gedaan, maar dat is uitgesteld. Er wordt niet gegraven zolang er wordt onderhandeld over een nieuw college. Verkenner Han Polman heeft dat maandag laten weten.

Architectenweb.nl

Scherven ‘vertellen’ jongensleven Late IJzertijd

Troffels bron: onbekend via Wikimedia

In Uitgeest zijn sporen gevonden uit de Late IJzertijd, die volgens de archeologen meer kunnen vertellen over de geschiedenis van dit deel van Noord-Holland.
Bij opgravingen kwamen scherven naar boven en werden resten van akkers en greppels blootgelegd.
De onderzoekers brengen de vondsten in verband met de eerdere opgraving, daar in de buurt, van een skelet van een 9-jarige jongen. Hij moet ook in de Late IJzertijd (250 tot 12 jaar voor Christus) hebben geleefd.

NOS Nieuws

Nederlands-Zweedse betrekkingen 1614-2014 en de Hoekman

Replica bron:RCE

Dit jaar vieren we dat Nederland sinds 1614 diplomatieke banden heeft met Zweden. In het kader daarvan zal de replica van het beeld van de Hoekman, afkomstig van een vermoedelijk Nederlands fluitschip uit de Gouden Eeuw, getoond gaan worden in Stockholm later dit jaar.

Scheepsarcheologisch Nieuws

Uitwerking aardewerk uit Drontens scheepswrak

bron: RCE

Het scheepswrak dat zomer 2013 in het kader van de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) bij Dronten is opgegraven, bevatte een opvallende hoeveelheid aardewerk. In het scheepsarcheologisch depot van de RCE in Lelystad houdt een stagiair zich momenteel bezig met de identificatie van de keramische voorwerpen uit dit laat 18e-eeuwse scheepswrak.

Scheepsarcheologisch nieuws

Publicatie Week van het Lege Gebouw 2013

De eerste Week van het Lege Gebouw 2013 was een uniek evenement: zeventig studenten en negentien docenten van veertien verschillende opleidingen vastgoed, erfgoed, renovatie, ontwerp en bouwtechniek werkten vorig jaar mei samen in zeven interdisciplinaire teams. De studenten werden ter zijde gestaan door een grote groep experts uit de vakwereld. Van die week is een publicatie verschenen waarin opdrachtgevers, docenten en studenten worden geïnterviewd. Vanwege het grote succes wordt dit jaar mei weer een Week van het Lege Gebouw georganiseerd.

Herbestemming.nu

Uitbreiding en herindeling monumentaal raadhuis Zeist

Recent is het vernieuwde gemeentehuis van Zeist geopend. Het ensemble van gebouwen is uitgebreid met een verbindende nieuwbouw en er is meer stedenbouwkundige samenhang aangebracht tussen de verschillende volumes. Het nieuwe deel heeft een wat terughoudender vormgeving, zodat het als decor kan dienen voor het monumentale raadhuis uit 1908. Het complex bestaat verder uit het historisch gemeentehuis uit 1878 en het Lengkeek-gebouw uit 1984. Bovendien is de inrichting van het gemeentehuis aangepast.

Architectenweb.nl

Archeologieclub Eersel wil rapport ploegdiepte afwachten

Archeologie in de praktijk Foto: Sjoerd Kluiving via wikimedia

Heemkundekring De Acht Zaligheden wil het definitieve rapport naar maximale ploegdiepte in de gemeente Eersel afwachten voor ze een oordeel velt over de voorlopige uitkomst. Die toont aan dat gemiddeld onder 41 centimeter geen archeologisch waardevol materiaal meer wordt aangetroffen.

Eindhovens Dagblad

32 gemeenten nemen deel aan leerkring leegstand

cc by sa 3.0

Waar zet je als gemeente op in als er steeds meer kantoren en winkels in je stad leegstaan? Vullen van zoveel mogelijk lege panden natuurlijk! Maar diep van binnen weet u: het vinden van nieuw gebruik gaat voor een aanzienlijk aantal lege gebouwen niet lukken. Er is simpelweg teveel vastgoed van te lage kwaliteit. Dus wat is Plan B? Kunnen we op sommige plekken structurele leegstand leren accepteren?
Food for thought voor de achttien deelnemende steden tijdens de eerste bijeenkomst van de leerkring Kantoren- en winkelleegstand voor G32-gemeenten op 18 en 19 maart 2014.

Platform31

Subsidie voor haalbaarheidsonderzoek herbestemming NH

Gedeputeerde Staten hebben besloten voor 2014 100.000 euro subsidie beschikbaar te stellen voor haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemming van monumenten en identiteitsbepalende gebouwen in Noord-Holland. Deze regeling bestaat sinds 2012 en is vanwege groot succes opnieuw opengesteld. Eigenaren van monumenten of belanghebbende met toestemming van de eigenaar kunnen subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.500,-.

Provincie Noord-Holland

Stand van zaken digitalisering erfgoed in beeld gebracht

Data

Via welke kanalen wordt het Nederlandse digitale erfgoed beschikbaar gemaakt? Wat voor soort collecties worden gedigitaliseerd? Onderstaande infographic geeft de resultaten weer van de Nederlandse instellingen die hun kengetallen hebben aangeleverd in het kader van het project ENUMERATE.

Meer informatie via DEN

Nieuwe benadering leegstand Den Haag, Dordrecht en Achterhoek

cc by sa 3.0

Drie teams van ontwerpers en onderzoekers ontwikkelen nieuwe  mogelijkheden voor de aanpak van gebieden met leegstaande en ongebruikte gebouwen in Dordrecht, Den Haag en de Achterhoek. De plannen van de teams bieden oplossingen die ook kunnen worden ingezet bij vergelijkbare vragen over nieuwe bestemmingen op andere locaties in Nederland. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken bij dit experiment samen met de provincie Gelderland en de gemeenten Dordrecht en Den Haag. Specifieke aandacht is gevraagd voor nieuwe bestemmingen van rijks- en monumentaal vastgoed.

Rijksoverheid.nl

Oude graven onder Harderwijkse terrasjes ontdekt

Bij archeologisch onderzoek op de Markt in Harderwijk zijn de afgelopen weken skeletten en de fundering van een groot klooster blootgelegd. Terwijl de terrasjes vanwege het lente­weer vol zaten, peuterden archeologen tussen resten van skeletten van middeleeuwse ingezetenen. Het centrum van de Gelderse plaats gaat op de schop.

Reformatorisch Dagblad

Doorstart onderwijsmodule Netwerk Erfgoed & Ruimte 2014

De afgelopen jaren is door het Netwerk Erfgoed & Ruimte met succes de master-module Erfgoed en Ruimte georganiseerd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert in 2014 een doorstart van de module, o.a. in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Hans Renes en Jan Rouwendal blijven verantwoordelijk voor de inhoud van de module, samen met Anita Blom die betrokken is als specialist wederopbouw en naoorlogse stedenbouw. Vanaf dit moment is het mogelijk om je als student in te schrijven voor de module door een email te sturen naar de coördinator m.noijens@cultureelerfgoed.nl.

Doorstart Module 2014