Erfgoedacademie: De Gebiedsbiografie

Locatie
Online en op locatie

Datum/Tijd
• 21 september 2022 - 27 oktober 2022 van 10:00 - 12:00


Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen. Urgente opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw, infrastructuur en duurzame landbouw zullen hun neerslag krijgen in de leefomgeving en zo van ingrijpende invloed zijn op de Nederlandse landschappen.

Landschap in ontwikkeling
Een landschap is geen onbeschreven blad, maar een unieke leefomgeving met een eigen geschiedenis, eigen kwaliteiten en betekenissen. Elk landschap, groen of gebouwd, is ons als erfgoed overgeleverd vanuit het verleden – het resultaat van een lange historie van interactie tussen mensen en hun leefwereld. Maar een landschap staat nooit stil; in de historische ontwikkeling worden steeds weer nieuwe stappen gezet, ook in deze tijd. De uitdaging is om de grote ruimtelijke opgaven van vandaag met kwaliteit vorm te geven, voortbouwend op het verleden en met de blik op de toekomst.  Om dat op een goede manier te kunnen doen, moet je een landschap eerst doorgronden door zijn ontwikkelingsgeschiedenis en erfgoed in kaart te brengen.

Gebiedsbiografie en omgevingsvisie
De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting medio 2022 in werking. Een van de uitgangspunten (en verplichtingen) van de nieuwe wet is, dat gemeenten en provincies hun omgevingsbeleid baseren op een integrale omgevingsvisie waarin zij de hoofdlijnen en belangrijkste waarden van de leefomgeving benoemen. Deze omgevingsvisie moet in samenspraak met inwoners worden opgesteld.

Zowel vanuit het perspectief van landschap en erfgoed als van ruimtelijk beleid is de aanpak van de gebiedsbiografie bij uitstek geschikt om de fysieke en immateriële historische karakteristieken en waarden van een landschap te onderzoeken, niet sectoraal en statisch maar in onderlinge wisselwerking. Daarnaast biedt de methode van de landschapsbiografie goede handvatten om vorm en inhoud te geven aan burgerparticipatie in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Door middel van een gebiedsbiografie kunnen de specifieke kwaliteiten en waarden van een landschap, in hun onderlinge samenhang, op  het juiste niveau worden ingebracht in een omgevingsvisie. En in bredere zin: in ontwikkelingsgericht beleid en ontwerp.

Tijdens deze cursus maakt u uitgebreid kennis met de achtergrond, methoden en mogelijkheden van de gebiedsbiografie en met participatie als instrument bij het opstellen van een gebiedsbiografie. In eerste drie (online) bijeenkomsten komen theorie, praktijkvoorbeelden en -oefeningen aan bod. De vierde bijeenkomst is een workshop (op locatie), waarin u actief aan de slag gaat met bronnen en met het opzetten van een biografie en participatieplan.

Na het volgen van deze cursus 

  • Hebt u oog voor de rol die erfgoed kan spelen bij ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen;
  • Kent u de achtergrond en methoden van gebiedsbiografie;
  • Kunt u de gebiedsbiografie verbinden met en inbrengen in omgevingsbeleid- en ontwikkeling;
  • Hebt u oog voor het belang van burgerparticipatie bij de totstandkoming van een gebiedsbiografie en kunt u relevante doelgroepen en participatiemethodes benoemen;
  • Kunt u het processchema gebiedsbiografie van de RCE toepassen op een eigen of fictieve casus;
  • Kunt u een participatieplan opzetten bij een eigen of fictieve casus;
  • Kunt u het processchema en het participatieplan vertalen in een uitvraag of projectvoorstel.

Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor professionals in de werkvelden erfgoed en archeologie, bodem, omgevingsbeleid , ruimtelijke ontwikkeling en ontwerp, bij onder meer gemeenten en provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en rijksoverheid. 

Programma
Bijeenkomsten: 

1. GEBIEDSBIOGRAFIE DE THEORIE
(donderdag 21 september van 10.00– 12.00 uur. Online via Zoom) 

2. GEBIEDSBIOGRAFIE EN PARTICIPATIE
(donderdag 6 oktober van 10.00 – 12.00 uur. Online via Zoom) 

3. GEBIEDSBIOGRAFIE IN DE PRAKTIJK
(donderdag 13 oktober van 10.00 – 12.00 uur. Online via Zoom) 

4. WORKSHOP: CASUS GEBIEDSBIOGRAFIE EN PARTICIPATIEPLAN
(donderdag 27 oktober van 09:30 – 13:00 uur incl. lunch en met aansluitend een excursie)

Deelnemers
De cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

Tijdsinvestering
Naast de cursusbijeenkomsten vraagt deze cursus ook een tijdsinvestering buiten de bijeenkomsten. Houdt rekening met een tijdsbeslag van 8-12 uur voor het bestuderen van relevante achtergrondinformatie en voor voorbereiding van opdrachten en workshop.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 425,00 (excl. 21% btw) per persoon. Maximaal aantal deelnemers is 20.

Praktisch
Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Tot slot!
In de cursussen van de ErfgoedAcademie zet je theorie om naar de praktijk. Je krijgt concrete tips en informatie waar je meteen mee aan de slag kunt. En je leert hoe je deze kennis in je eigen werkpraktijk toe kunt passen. Dit kost tijd, maar we weten dat je met onze cursussen in je werk ook echt vooruit komt.

Je werkt samen met mensen uit andere organisaties. Zij en je docent vormen een waardevol netwerk, waar je ook na je cursus op terug kunt vallen, wanneer je ergens tegenaan loopt. Of met wie je een inspirerend voorbeeld wilt delen.

Experts en docenten
onder anderen:

drs. Edwin Raap, sr. adviseur/onderzoeker, RCE
dr. Jeroen Zomer, specialist landschapsgeschiedenis, RCE
Nathalie Vossen, directeur PRO Erfgoed en voorzitter van de vereniging Ondernemers in Archeologie.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.