Futuristische tunnel voor kabels en leidingen onder de Waddenzee  

CC-BY-SA-4.0

Tijdens een omgevingsbijeenkomst in Groningen werd bekend dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) twee van de tien mogelijke tracés niet verder zal onderzoeken voor de aanlanding van kabels of waterstofleidingen vanaf de windparken ten noorden van de Waddeneilanden. Daarnaast zijn er ook twijfels over vier andere tracés. 

Het Programma Aansluiting Wind Op Zee – Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven) richt zich op het onderzoek naar de aansluiting van de windenergiegebieden Ten Noorden van de Waddeneilanden (TNW, 0,7 gigawatt) en Doordewind (4 GW), evenals mogelijke toekomstige windparken bij de Eemshaven in Groningen. TNW is tevens het eerste windpark dat op grote schaal waterstof zal produceren. De aansluiting van offshore windenergie op de Eemshaven loopt door het Waddengebied. Er worden momenteel tien tracés onderzocht voor het aanleggen van kabels en waterstofleidingen. 

Uitsluiting van de Meeuwenstaartroute en het Boschgat-tracé 

Van deze tien tracés wordt de Meeuwenstaartroute nu uitgesloten voor zowel kabels als waterstofleidingen. Deze route, de meest oostelijke, buigt af naar het zuiden bij het Duitse eiland Borkum. De Meeuwenstaart is een ondiepe plaat in de Waddenzee, een Natura 2000-gebied en een vogelrichtlijngebied. Het water is niet diep genoeg voor schepen om de kabels of leidingen aan te leggen, waardoor er een geul gegraven zou moeten worden. Er kunnen aanzienlijke negatieve gevolgen optreden voor de Waddenzee en de vogels, daarom wordt deze optie verworpen. 

Het Boschgat-tracé valt ook af wat betreft waterstofleidingen. Het Boschgat-tracé volgt het wantij bij Zuidoost-Lauwers. Ook hier is het water te ondiep voor het aanleggen van leidingen. De benodigde baggerwerkzaamheden zouden de Waddenzee vertroebelen en bovendien zou de beschikbaarheid van voedsel voor onder andere vogels afnemen. Ook deze optie wordt dus afgekeurd. 

Tracés met twijfels en door te kruisen gebieden 

Er zijn ook vier tracés waarover nog twijfels bestaan: de oostelijke Horsborngat (waterleiding- en kabelroute), de oostelijke Geul Rottums (waterleiding- en kabelroute), Boschgat (kabelroute), en de Dijkvariant B-route. De Dijkvariant B-route loopt over land en is een alternatief om binnendijks landbouwgrond niet te gebruiken. Deze tracés hebben betrekking op zowel waterstofleidingen als kabels. 

Deze tracés doorkruisen het referentiegebied in de Waddenzee, een internationaal verdragsgebied waar de natuur niet verstoord mag worden, evenals gebieden die tijdelijk of permanent gesloten zijn om vogels en zeehonden niet te verstoren. Dit betekent dat er beperkte tijd en ruimte is om kabels of leidingen aan te leggen. De Dijkvariant B-route doorkruist het referentiegebied niet, maar heeft problemen vanwege veiligheidsnormen. 

De andere tracés staan nog steeds op de planning en worden verder onderzocht. Wat betreft de routes die geschikt zijn voor zowel kabels als waterleidingen, zijn dat de oostelijke Oude Westereems-route, de Schiermonnikoog wantij-route en de tunnel. De beoogde tunnel is 27 kilometer lang en vormt een rechte verbinding tussen de Eemshaven en de Noordzee. Volgens ingenieursbureau Witteveen+Bos is de benodigde capaciteit van 10,7 GW aan kabels en waterstof nog niet eerder ter wereld vertoond. 

Eerdere routes door Schiermonnikoog leidden tot veel protest van onder andere de Waddenvereniging en Schiermonnikoog vanwege de schadelijke effecten op de natuur en het milieu in het Waddengebied. De nieuwe voorgestelde route loopt via Schiermonnikoog en doorkruist het duinenstelsel. Zodra de route het eiland heeft bereikt, sluit deze aan op het wantij ten zuiden van Schiermonnikoog. 

Ook de Ameland wantij-route en de Zoutkamperlaag-route gaan door naar de volgende onderzoeksfase. Deze routes zijn alleen relevant voor waterstofleidingen. Beide routes bevinden zich in het westen en zijn te ver verwijderd voor kabels. In dat geval zouden de kabels nog via het vasteland naar de Eemshaven moeten worden gelegd. 

Informatiebijeenkomst en mogelijke aanleg van waterstofleidingen 

Na 2031 kunnen waterstofleidingen vanaf de Noordzee worden aangesloten op het vasteland van Fryslân, waar dan waterstofleidingen beschikbaar zijn. Op 6 juli is er een informatiebijeenkomst in De Westereen voor inwoners van de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Westerkwartier en Noardeast-Fryslân. Deze gemeenten komen mogelijk in aanmerking voor de aanleg van waterstofleidingen.