Gemeente Utrecht krijgt €149.000 voor erfgoedonderzoek in Rijnenburg

De gemeente Utrecht heeft een subsidie van € 149.000 ontvangen van het Programma Erfgoed Deal voor archeologisch onderzoek in de polder Rijnenburg. Dit budget is bedoeld om vroegtijdig erfgoedlocaties te identificeren. Dit zal worden gedaan met behulp van speciale drone-opnames, grondradartechnologie en mini-opgravingen. Daarnaast zullen eerdere vondsten van amateur-archeologen in kaart worden gebracht.

Polder Rijnenburg biedt ruimte voor duurzame energieprojecten, natuurontwikkeling, nieuwe recreatieve routes en vanaf 2035 zelfs woningbouw. De gemeente voert momenteel onderzoek uit naar de bodem, het landschap, de natuur en het cultureel erfgoed (waaronder historische waterwegen en boerderijlinten) in Rijnenburg, evenals de grotendeels onontdekte archeologie. Dit onderzoek zal helpen bij het in kaart brengen en begrenzen van de meest waardevolle bodemgebieden. Zo kan er bij toekomstige ontwikkelingsplannen rekening worden gehouden met deze bodemgebieden. Het aankomende archeologische onderzoek vormt een cruciaal onderdeel van de toekomstige visie voor Rijnenburg.

Romeinse bewoningssporen

Rijnenburg blijkt rijk te zijn aan archeologische overblijfselen. In een specifiek bodemonderzoek in 2008 werden tientallen vindplaatsen ontdekt. Deze bevinden zich op een zogenaamde stroomrug, ontstaan door een oude waterloop van de Hollandse IJssel. De meeste sporen van bewoning stammen uit de Romeinse periode, toen Rijnenburg diende als het achterland van de grens van het Romeinse Rijk, de zogenaamde limes.

Wethouder Rachel Streefland, belast met Erfgoed, merkte op: “Het gebeurt niet vaak dat zo vroegtijdig en grootschalig onderzoek wordt gedaan naar archeologische resten in het kader van ruimtelijke veranderingen. Archeologie krijgt echt een plek vooraan in het proces, en hiermee krijgen we een beter beeld van het leven 3000 jaar geleden.”

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsinitiatief tussen onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gemeenten. Dit programma ondersteunt innovatieve projecten op het gebied van erfgoed in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen, klimaatadaptatie, energietransitie en de woningbouwopgave. De gemeente Utrecht draagt naast de financiële bijdrage van de overheid een vergelijkbaar bedrag bij aan het onderzoek.

Wethouder Eelco Eerenberg, verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, voegde toe: “De komende jaren werken we aan een visie op Rijnenburg. Ik ben blij met deze impuls zodat we nu goed de waardevolle elementen in het gebied in kaart brengen om in de toekomst te kunnen behouden en benutten. Door nu al onderzoek te doen naar het erfgoed in de grond in Rijnenburg boeken we winst op verschillende terreinen: het ontwerpproces, de ontwikkelbaarheid van de locatie, de kwaliteit van de toekomstige leefomgeving en, niet in de laatste plaats, de archeologie van Rijnenburg.”