Cultuurlandschap ontbreekt in Rijksnatuurvisie 2014

Erfgoedvereniging Heemschut ziet positieve ontwikkelingen in de Rijksnatuurvisie 2014, die 11 april jl. is uitgekomen, maar het begrip “cultuurlandschap” ontbreekt. Heemschut pleit dan er ook voor om verschillende soorten natuur te benoemen in de Rijksnatuurvisie die aansluiten op het gevarieerde cultuurlandschap dat Nederland rijk is.

Nederland: cultuur en natuur verweven
In de Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk verder’ wordt gepleit voor een natuurinclusief beleid voor een grotere acceptatie van het groenbeleid. Daarmee wordt bedoeld dat er naar moet worden gestreefd om natuur meer te verweven met de economie, landbouw, recreatie en cultuur. Dat is een goed streven. Heemschut vindt echter dat staatssecretaris Dijksma een belangrijk aspect van de natuur vergeet.

Naast de “wilde natuur” zijn er diverse soorten natuur die sterk verweven zijn met het menselijk ingrijpen in het heden en verleden. Dit zijn de cultuurlandschappen zoals de veenweidegebieden, rivierlandschappen, landgoederen en de waterlinies. Omdat Nederland een rijk gevarieerd cultuurlandschap bezit zou dit ook moeten terugkomen in de Rijksnatuurvisie.

De burger verdient een completer beeld te krijgen van de natuur met zowel meer biodiversiteit als meer ruimtelijke kwaliteit van het landschap.

Cultuurhistorie als leidraad
De Rijksnatuurvisie signaleert dat natuur en cultuur elkaar versterken. Toch zijn de ambities en beleidsdoelen uiterst mager. Heemschut ziet cultuurhistorie als een grote factor om de maatschappelijke acceptatie te vergroten voor het natuurbeleid. Daarom is het van belang om cultuurhistorie sterker te funderen in de Rijksnatuurvisie, bijvoorbeeld door een relatie te leggen met de nieuwe Erfgoedwet.

Heemschut sluit zich aan bij de inhoud van het advies van de commissie onder leiding van prof. Dr. Pieter van Vollenhoven dat het natuurbeleid kan leren van de monumentenzorg. Zijn aanbevelingen om duidelijker natuur in te delen en het onderzoeken van de mogelijkheden voor financiering van het natuurbeleid op de langere termijn verdienen navolging. Eveneens juichen wij het instrument van een beschermd landschapsgezicht toe. Het lijkt erop dat landschap in de aankomende wetgeving niet of nauwelijks wordt meegenomen en daarom zijn wij pleitbezorger om landschap mee te nemen in de aankomende wetgeving.

Persbericht Heemschut