Nationale Parken ontvangen extra € 35 miljoen aan financiering

Minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, heeft plannen aangekondigd om jaarlijks € 5 miljoen extra te reserveren voor de periode van 2024 tot en met 2030 om de positie van de Nationale Parken in Nederland te versterken. Deze extra financiële middelen komen bovenop het beschikbare jaarlijkse budget van ongeveer € 1,3 miljoen. Met een totaalbedrag van € 35 miljoen tot 2030 kan er een aanzienlijke impuls gegeven worden aan de verdere ontwikkeling en versterking van de Nationale Parken, waardoor ze robuuster worden.

Nationaal erfgoed

De Nationale Parken vormen de ultieme bestemming voor Nederlanders om te genieten van de prachtige natuur en landschappen die ons land te bieden heeft. Ze vertegenwoordigen de nationale verzameling van unieke natuurgebieden en landschappen, inclusief het rijke culturele erfgoed dat daarin te vinden is: van de zee en getijdengebieden in de delta, tot duinen, veenmoerassen, rivieren, beken, heide en bossen. De Nationale Parken spelen een essentiële rol bij het behoud en bevorderen van de biodiversiteit in Nederland. Daarnaast kunnen de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de Nationale Parken waardevolle bijdragen leveren aan belangrijke opgaven op het platteland, door hun diepgaande kennis van de gebieden in te zetten binnen regionale gebiedsprocessen.

“Nederland telt 21 Nationale Parken die de parels zijn van de Nederlandse natuur. Het zijn de meest bijzondere natuur- en landschapsgebieden van ons land, van grote ecologische waarde, die we met recht kunnen beschouwen als erfgoed waar we zuinig op moeten zijn. Ik ben blij dat we samen met de provincies onze Nationale Parken verder kunnen versterken” zegt Minister Christianne van der Wal.

Programma

Begin deze week heeft Minister Van der Wal het nieuwe Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin de basiseisen zijn opgenomen waaraan elk Nationaal Park moet voldoen. Een belangrijke eis is dat elk Nationaal Park een samenhangend gebied is met ten minste één natuurkern van minimaal 1000 hectare. Daarnaast dient het park bij te dragen aan de verbinding tussen mensen en natuur, en moet het opengesteld zijn voor publiek, waarbij recreatie in balans dient te zijn met natuurbescherming.

Nederland staat op het punt om grote veranderingen in het landelijk gebied door te voeren, en het beleidsprogramma bevat verschillende voorbeeldprojecten die laten zien hoe Nationale Parken in samenwerking met provincies, gebiedsorganisaties en lokale overheden op innovatieve wijze kunnen bijdragen aan maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen. Nationale Parken fungeren als netwerkorganisaties waarin natuurorganisaties, agrarische partijen, ondernemers en kennisinstellingen samenwerken om natuurbeheer te verbeteren, de beleving van de natuur te versterken en nieuwe kennis te delen met het publiek.

Op wereldwijde schaal, en ook in Nederland, staat de biodiversiteit onder druk. Het behoud en de versterking van de unieke natuur in de Nationale Parken vergt inspanning. Het Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 kiest voor een stapsgewijze benadering om, met draagvlak in de regio, toe te werken naar robuustere parken waarin de natuur duurzaam beheerd en beleefd kan worden in een dichtbevolkt land als Nederland. Het beleidsprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met de provincies, met als voorbehoud de cofinanciering vanuit de regio. Later dit jaar zullen er afspraken worden gemaakt met de provincies over dit onderwerp.