Toelichting Projectteam Erfgoed Telt op de Miljoenennota 2018

Public Domain
Euro's Foto: Avij via Wikimedia

Naar aanleiding van de Miljoenennota 2018 heeft het Projectteam Erfgoed Telt een aantal vragen ontvangen over de voorgenomen omvorming van de monumentenaftrek naar een uitgavenregeling op de OCW-begroting. De vragen hebben betrekking op een passage op pagina 83 van de Bijlagen van de Miljoenennota 2018. De passage luidt als volgt:

“De begrote uitgaven aan cultuur nemen vooral de komende twee jaar toe. In 2017 is de jaarlijkse overboeking (dit jaar 43,3 mln.) naar artikel 16 voor de Koninklijke Bibliotheek reeds gedaan. Vandaar het kleinere budget in 2017. Per 2019 komen de middelen vrij die gepaard gaan met de omvorming van de fiscale aftrek voor uitgaven aan monumentenpanden. De op te zetten uitgavenregeling op de OCW-begroting, die de fiscale aftrek moet vervangen, loopt via artikel 14. In 2017 zijn de ontvangsten hoger door een eenmalige desaldering.”

Naar aanleiding van deze passage ontving het Projectteam Erfgoed Telt de vraag of de monumentenaftrek inmiddels is afgeschaft, zonder dat de Tweede Kamer hierbij betrokken is geweest. Hier is echter geen sprake van. Zoals u in andere passages in de Bijlagen van de Miljoenennota 2018 kunt lezen (bijvoorbeeld pagina 157), is de omvorming van de monumentenaftrek naar een uitgavenregeling op de OCW-begroting nog steeds een voornemen, dat behandeld dient te worden in de Tweede Kamer. Ook kunt u op pagina 155 in de Bijlagen zien dat er geen sprake is van een verrekening tussen het ministerie van Financiën en het ministerie van OCW van de middelen die gepaard gaan met de monumentenaftrek. Wel kunt u zien dat de voorgenomen bezuiniging van € 25 miljoen is teruggedraaid op de begroting van OCW.

De geciteerde passage hierboven duidt op het feit dat er in voorbereiding op de Kamerbehandeling van het Wetsvoorstel een alternatief moet worden uitgewerkt. De Kamer wil immers eerst zicht hebben op de nieuwe schoenen voordat de oude eventueel worden vervangen. De kosten voor die nieuwe schoenen zijn in de begroting van OCW opgenomen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Projectteam Erfgoed Telt:

M. Doelman: 06-55380249
J. De Jong: 06-15038425

E-mailadres: erfgoedtelt@minocw.nl