Vervolg unieke samenwerking archeologisch bedrijfsleven

Het archeologisch onderzoek aan de rand van Domburg
Het archeologisch onderzoek aan de rand van Domburg Beeld: still uit video Omroep Zeeland

In 2017 startte een unieke samenwerking in de archeologische sector als het gaat om het verbeteren van gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaarten. Het doel van de samenwerking is het opstellen van een Handleiding waaruit duidelijk moet blijken aan welke (minimum-)eisen een gemeentelijke archeologische kaart in de toekomst moet voldoen.

Het initiatief is genomen door de archeologische bedrijven ADC-Archeoprojecten, Archol, A=M, Baac, Buro de Brug, Raap en Vestigia. Ook vertegenwoordigers van het Convent van Gemeentelijke Archeologen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Faculteit Geesteswetenschappen (afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis en Oudheid) van de Vrije Universiteit participeren in het project.

Gedurende 2018 hebben de samenwerkende partijen een Handleiding opgesteld. Concepten van deze Handleiding zijn besproken met andere archeologische organisaties en betrokken maatschappelijke partijen. Aanwezig bij deze overleggen waren de VNG, Provinciale Steunpunten, LTO-NL, NEPROM, Cascade/FODI, de SIKB en de AWN.

Om de Handleiding te toetsen – zijn de opgestelde eisen realistisch en realiseerbaar? – zijn in de zomer van 2018 gemeenten uitgenodigd om zich op te geven om deel te nemen aan een pilot met als doel het opstellen van een toekomst bestendige waarden- en verwachtingenkaart (in het jargon nu: een archeologische inventarisatiekaart).

Het lag oorspronkelijk in de bedoeling voor drie gemeenten een nieuwe kaart op te stellen overeenkomstig de eisen in de Handleiding. Vanwege de grote belangstelling van gemeenten is een nieuw subsidieverzoek ingediend bij het Ministerie van OCW. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat verzoek worden gehonoreerd en zullen voor zes gemeenten nieuwe kaarten worden opgesteld. In eerste instantie betreft dat de gemeenten IJmond, Meierijstad en Vijfheerenlanden. Indien er extra subsidie komt wordt ook voor de gemeenten Goeree-Overflakkee, Sittard-Geleen en Aa en Hunze een nieuwe kaart opgesteld. De kaart van de gemeente Goeree-Overflakkee bevat ook een waardering en verwachting voor de wateren rondom dit (voormalige) eiland.

De eerste drie nieuwe kaarten zullen medio mei 2019 gereed zijn, de kaarten voor Goeree-Overflakkee, Sittard-Geleen en Aa en Hunze zullen medio oktober 2019 gereed zijn. Daarna is er nog een afrond overleg gepland met de archeologische en maatschappelijke overlegorganisaties. Dan zullen tevens de nieuwe kaarten aan hen worden gepresenteerd. Medio 2019 zal er opnieuw een presentatie worden gegeven in het CCvD teneinde vast te leggen op welke wijze de Handleiding zal worden verankerd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).