Vijf nieuwe projecten in de Erfgoed Deal

Nagele in de gemeente Noordoostpolder, bron: Erfgoed Deal project 'Stijlicoon Nagele'

Vijf nieuwe projecten zijn toegevoegd in de vierde ronde van de Erfgoed Deal, die nu een totaal van 25 projecten omvat. De Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen.

De nieuwe projecten

In totaal hebben voor de huidige ronde 11 projecten een aanvraag ingediend, waarvan er 5 zijn toegekend: Kademuren Amsterdam, DU MOment des monuments van de Gemeente Stichtse Vecht (binnen het thema energietransitie en duurzaamheid), Velperweg Arnhem, Gebiedsontwikkeling Maassluis en Stijlicoon Nagele (thema stedelijke groei en krimp). Het gaat in totaal om financiële bijdragen van het Rijk van ruim 3 miljoen euro waar gemeenten ook 3 miljoen tegenover zetten. Alle toegekende projecten zijn goede voorbeelden voor de Erfgoed Deal en dienen ter inspiratie voor de plannen van toekomstige initiatiefnemers. Het programma loopt tot eind 2022; volgend jaar wordt nog tweemaal de mogelijkheid geboden om projecten in te dienen.

Thema’s en trends

Ook in coronatijd wisten initiatiefnemers het programmabureau goed te vinden. Dit is het derde uitvoeringsprogramma dat in coronatijd wordt gerealiseerd. Voor dit uitvoeringprogramma was de ambitie om meer in te zetten op de thema’s energietransitie en duurzaamheid en stedelijke groei en krimp. Dat is gelukt, want in dit uitvoeringsprogramma zijn twee duurzaamheids- en drie stedelijke projecten toegekend, waarmee in totaal vijf prachtige projecten worden toegevoegd aan het portfolio. Evenals in de vorige rondes, is meer aangevraagd dan beschikbaar was aan middelen.

Michiel Scheffer, voorzitter van de Stuurgroep Erfgoed Deal: “In de gebouwde omgeving zijn grote uitdagingen als het gaat om energietransitie en klimaatverandering. We moeten van het gas af, en er is een opgave voor waterberging. Daarbij willen we wel het monumentale karakter van steden en dorpen versterken. In deze ronde leggen we de nadruk op slimme combinaties, dat vind ik een positieve ontwikkeling”.

Over de toegekende projecten

Kademuren Amsterdam – Hoe kunnen Amsterdamse kademuren een bijdrage leveren aan de transitieopgave met behoud van het cultuurhistorische beeld en karakter van dit UNESCO Werelderfgoed-gebied? Deze vraag wordt in dit project samengebracht met de grote opgave om de bruggen en kades in de stad te herstellen. Een enorme renovatie en tegelijk ook een kans.

DU MOment des Monuments – De gemeente Stichtse Vecht ontwikkelt met DU MOment des Monuments een stappenplan voor verduurzaming van (woonhuis)monumenten. Het plan is erop gericht om eigenaren van begin tot eind te begeleiden bij het verduurzamen van hun monument. Via enkele pilots wordt het stappenplan in de praktijk getest. Na uitvoering vindt vijf jaar monitoring van de resultaten plaats.

Velperweg Arnhem – In het project Renaissance Velperweg wordt een breed en onveilig wegprofiel omgevormd tot een veilige groene route met gebruik van de cultuurhistorische waarden. Juist door erfgoed nadrukkelijk te betrekken, blijken oplossingen veel vanzelfsprekender en wordt de inrichting op een unieke wijze verrijkt.

Gebiedsontwikkeling Maassluis – Dit project in Maassluis houdt een aanpak in van elkaar versterkende elementen om krimp en leegstand in de binnenstad te voorkomen en tegelijk duurzame groei te bevorderen door de potentie van maritiem erfgoed te benutten, de beleving te versterken en historische boten te verduurzamen.

Stijlicoon Nagele – In dit project vormen de bijzondere erfgoedwaarden van Nagele het uitgangspunt. De gemeente Noordoostpolder en partners maken deze de komende jaren beter beleefbaar door het verbeteren van de zichtbaarheid en het bewustzijn, door het leggen van verbindingen tussen verschillende erfgoedlocaties en partijen, door productontwikkeling en door marketing. Het doel is om op deze manier de leefbaarheid in Nagele een positieve impuls te geven.

Wat is de Erfgoed Deal?

Erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer Nederland. Dat is wat door overheden en maatschappelijke organisaties wordt gerealiseerd in de Erfgoed Deal. Vanuit de Erfgoed Deal wordt gezocht naar aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen.

Logo Erfgoeddeal.

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.