Behoud van de Vuurtoren op de Maasvlakte nog lang niet zeker

Vuurtoren Maasvlakte
Vuurtoren Maasvlakte Foto: Nederlandse Vuurtoren Vereniging

In december vorig jaar berichtte de Nederlandse Vuurtorenstichting over haar initiatief met betrekking tot het behoud van de vuurtoren op de Maasvlakte. Deze toren, uit 1974, loopt gevaar te worden afgebroken omdat hij binnenkort geen nautisch-begeleidende functie meer zal hebben voor de scheepvaart. Het licht op de toren is al gedoofd en de radarscanner er bovenop wordt nog dit jaar buiten bedrijf gesteld.

De markante zwart-geel geverfde toren met een hoogte van 65 m is een ontwerp van W. Colenbrander van Rijkswaterstaat, en een belangrijk voorbeeld van de zogeheten ‘Post 65’ architectuur. Hij staat bovendien bij uitstek symbool voor de uitbreiding van het Rotterdamse havengebied in de jaren 70. De toegepaste bouwwijze, in achtkantige segmenten, was indertijd nieuw voor Nederland: betonstort met glijbekisting. De toren is de laatst-gebouwde vuurtoren in Nederland, en ook is hij de hoogste van ons land. De toren is nu eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf.

Vuurtoren Maasvlakte
Vuurtoren Maasvlakte Foto: Nederlandse Vuurtoren Vereniging

Om de toren te behoeden voor afbraak heeft de Nederlandse Vuurtorenvereniging een verzoek gericht aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om de toren aan te wijzen als Rijksmonument. De vuurtorenvereniging wordt daarbij gesteund door het Cuypersgenootschap en de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland.

Inmiddels heeft het Ministerie, bij monde van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afwijzend op het verzoek gereageerd. In het antwoord van de RCE wordt aangegeven dat er weliswaar een verkenning plaats vindt naar monumenten van ná 1965, maar, omdat deze nog niet is afgerond kan er nog geen aanwijsprogramma worden gestart op basis waarvan het door de Vuurtorenvereniging gewenste resultaat zou kunnen worden behaald. De Vereniging heeft in een reactie op dit antwoord gevraagd om een verduidelijking van deze uitspraak, en ook met klem verzocht om van het verdere verloop van dit proces op de hoogte te worden gehouden. Inmiddels heeft het Cuypersgenootschap een verzoek tot behoud van deze vuurtoren ingediend bij de Gemeente Rotterdam, die over de inrichting en het beheer van de Maasvlakte gaat.