Groen erfgoed in kaart gebracht

Restant vlechtheg, Rekken Foto via RCE

Op 1 juli wordt tijdens een themamiddag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Kaart groen erfgoed gepresenteerd. In deze volledig digitaal te raadplegen atlas komen allerlei thema’s aan bod, zoals de al eerder verschenen Kaart van verdedigingswerken. De Kaart groen erfgoed maakt deel uit van de Landschapsatlas, die in de loop van dit jaar verder wordt uitgebreid.

Bossen, houtwallen en heggen
De Kaart groen erfgoed is opgebouwd uit verschillende thematische kaartlagen, zoals rijksbeschermde buitenplaatsen met beschermde groenaanleg, nationale parken en eendenkooien. Bijzonder is de kaartlaag over landschappelijk groen erfgoed. Het gaat hierbij om oude bossen, houtwallen en heggen. Dit soort erfgoed is kwetsbaar en historische landschapselementen worden steeds zeldzamer. Naar schatting is er van het areaal aan historische landschapselementen (van voor 1850) minder dan 3% over. Door veranderingen in het landschap is de helft van de ongeveer 100 autochtone struik- en boomsoorten een zeldzaamheid geworden. Deze kaart brengt gebieden in beeld waar deze soorten nog wel te vinden zijn en helpt zo om verantwoorde keuzes te maken. De kaart is tot stand gekomen in samenwerking met Bert Maes. Het betreft een omvangrijke inventarisatie waarvan het veldonderzoek 25 jaar in beslag nam. Bij deze kaartlaag over landschappelijk groen erfgoed hoort een toelichting, de Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland.

Eerste Nederlandse bosstatistiek
In de Kaart groen erfgoed is ook de eerste Nederlandse bosstatistiek opgenomen. Staatsbosbeheer heeft in de periode 1938-1942 het totale bosareaal van Nederland in kaart gebracht. Deze gedetailleerde inventarisatie is met de kaart Groen erfgoed voor het eerst digitaal en voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

Landschap in Nederland
De Rijksdienst beheert een website over cultuurlandschap: landschapinnl.nl. Op deze website is niet alleen informatie te vinden over groen erfgoed, maar ook over andere landschapsthema’s, zoals agrarisch landschap, stedenbouw, infrastructuur en maritiem landschap. De Kaart groen erfgoed is te bekijken via deze link.