Referentiebeeld: archeologische opgraving
Referentiebeeld: archeologische opgraving Foto: HenkvD via Wikimedia CC BY-SA 3.0

Meer helderheid in archeologische waarde

Het komt vaak voor dat gemeenten een archeologische dubbelbestemming leggen op grond, terwijl de archeologische waarde twijfelachtig en niet goed onderbouwd is.

De invoering van de Omgevingswet lijkt verbetering te brengen. Het aangenomen amendement van Erik Ronnes (CDA) draagt gemeenten op om bij het opstellen van archeologische verwachtingskaarten uit te gaan van ‘bekende of aantoonbare’ archeologische verwachtingen. Dat is concreter dan de eerdere formulering dat ‘bekende of te verwachten’ waarden nodig zijn voor een archeologische dubbelbestemming.

In de loop van de zomer wordt een landelijke handleiding geleverd.