Schermer Alliantie: geen besluit voordat cultuurhistorisch onderzoek is afgerond

Strijkmolens bij Rustenburg langs de Westfriese Omringdijk, foto René Pronk

De Schermer Alliantie, een samenwerkingsverband van 7 erfgoedorganisaties vraagt in een brief aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te wachten met besluitvorming over de versterking van dijken totdat het cultuurhistorisch onderzoek is afgerond. Nadat de Alliantie hier in een eerder stadium succesvol voor had gepleit is besloten om onderzoek te doen naar alternatieven die een mindere bedreiging vormen voor archeologische resten of andere uit cultuurhistorisch oogpunt waardevolle werken. Het College van Hoofdingelanden wordt nu gevraagd om een besluit te nemen, ondanks dat het onderzoek nog niet is afgerond. De toezegging van onderzoek blijkt nu een wassen neus.

De brief is hieronder integraal te lezen:

Aan: de leden van de Commissie Water en Wegen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Geachte Commissieleden,

In uw vergadering van woensdag 3 mei 2017 (vandaag) behandelt u, onder agendapunt 7, het projectplan Verbetering Boezemkade Schermer ter advisering aan het College van Hoofdingelanden.

Zoals u wellicht bekend hebben ondergetekende 7 erfgoedorganisaties in een eerder stadium hun zienswijze op dit plan kenbaar gemaakt. In deze zienswijzen houden wij een pleidooi voor het uitvoeren van een onafhankelijk cultuurhistorisch onderzoek. De voorgenomen werkzaamheden kunnen een bedreiging vormen voor archeologische resten of andere uit cultuurhistorisch oogpunt waardevolle werken. Het is van belang dit tijdig te onderzoeken c.q. te inventariseren en hier zorgvuldig mee om te gaan. Wij stellen het zeer op prijs dat het Hoogheemraadschap met een dergelijk onderzoek heeft ingestemd, niet alleen voor het deel van de Westfriese Omringdijk/de Noordschermerdijk maar ook voor de Oostelijke ringdijk. Aldus dachten wij dat voor de cultuurhistorie een plaats in de plannen zou zijn ingeruimd, uiteraard zonder afbreuk te doen aan de waterveiligheid. De resultaten van het cultuurhistorisch onderzoek zijn bedoeld een goede basis te vormen om te beoordelen waar en op welke wijze in het projectplan rekening kan worden gehouden met de aanwezigheid van archeologisch en cultuurhistorisch belangrijk geachte werken.

Helaas is ons in ons overleg van dinsdag 2 mei jl. (gisteren) met uw vertegenwoordigers duidelijk geworden dat de resultaten van het cultuurhistorisch onderzoek op dit moment nog niet bekend zijn en dus ook niet betrokken zijn bij het voorliggende projectplan. Definitieve onderzoeksresultaten zijn ook niet te verwachten vóórdat het College van Hoofdingelanden op 17 mei a.s. gevraagd wordt het projectplan vast te stellen en de bezwarenprocedure die kort daarna zal starten. Daarmee wordt ook uw college niet in staat gesteld de resultaten van dit onderzoek, en de wijze waarop deze worden verwerkt in het projectplan, te betrekken bij uw besluitvorming. Wij betreuren dit zeer temeer daar op dat moment van de erfgoedorganisaties gevraagd wordt in te stemmen met een projectplan waarin de resultaten en de adviezen van het noodzakelijk geachte cultuurhistorisch onderzoek niet verwerkt zijn c.q. konden worden.

Tot nu toe is er sprake van een harmonieus en vruchtbaar overleg tussen de betrokken partijen en zijn wij hoopvol gestemd dat dit zal leiden tot een voor alle partijen aanvaardbaar projectplan, echter of dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn kunnen wij nu niet beoordelen. Er ontstaat nu een bottleneck doordat het tijdstip van het gereedkomen van de resultaten van het cultuurhistorisch onderzoek niet is afgestemd op de voorgenomen vaststelling van het projectplan en de daaropvolgende termijn van beroep tegen dit besluit. Het ligt immers niet in de rede van de erfgoedinstellingen te vragen in te stemmen met een projectplan waarin (nog) geen rekening is gehouden met de adviezen gebaseerd op het cultuurhistorisch onderzoek terwijl dit toch het primaire oogmerk daarvan is. Met andere woorden: het voorstel dat nu voorligt is niet rijp.

Aangezien wij het in het belang achten van alle partijen om deze bottleneck te voorkomen doen wij een dringend beroep op u het CHI te adviseren de resultaten van het cultuurhistorisch onderzoek af te wachten alvorens het projectplan vast te stellen, dan wel het voorstel niet door te geleiden naar het CHI.

Met vriendelijke groet, De Schermer Alliantie.