Bijzonder boorpracticum bereidt studenten voor op het werkveld

Practicum archeologie Foto: Lasse van den Dikkenberg

Onder leiding van archeoloog Frank Stevens en student-assistenten hebben de eerstejaars studenten van de Leidse Faculteit der Archeologie een boorpracticum uitgevoerd in het Polderpark Cronesteyn. Het boorpracticum maakt onderdeel uit van een aangepast programma. Naast opgravingstechnieken werd hierbij meer aandacht besteed aan verschillende prospectiemethoden dan in voorgaande jaren. De faculteit probeert bachelorstudenten zo beter voor te bereiden op het archeologische werkveld waar prospectie een belangrijk onderdeel vormt.

Archeologisch onderzoek
In het Polderpark Cronesteyn is al eerder een booronderzoek uitgevoerd door RAAP. In opdracht van de gemeente Leiden is het onderzoek -in de vorm van een practicum- nu uitgebreid naar andere delen van het park. In het onderzoeksgebied bevindt zich onder andere een oude strandwal, die archeologisch mogelijk interessant is, omdat mensen in de prehistorie graag op dit soort hoger gelegen delen woonden. Ook is een hoger gelegen verlandde geul aangetroffen die mogelijk bewoond was in de Romeinse tijd. Bij het eerdere booronderzoek van RAAP zijn ook scherven uit de IJzertijd of de Romeinse tijd aangetroffen. Bij dit nieuwe onderzoek zijn ook archeologische resten aangetroffen die mogelijk uit deze periode dateren.

Educatieve survey
Tijdens de survey gaan de studenten eerst het veld in waarbij ze boringen leren zetten en beschrijven. Hierna leren ze de data invoeren in de computer waarna ze op basis van de boringen een profiel maken. Het doel hierbij is dat ze ervaring opdoen met sedimentbeschrijvingen, eenvoudige landschapsreconstructies en dat ze dit vervolgens vertalen naar archeologische verwachtingen.

The following two tabs change content below.

Lasse van den Dikkenberg

Lasse van den Dikkenberg (1993) woont in Utrecht en studeert op dit moment archeologie in Leiden. Hij was student-assistent tijdens het boorpracticum. Verder is hij betrokken bij de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) via de werkgroep erfgoed educatie.